Daugiau apie objektą

Manoma, kad ši viena seniausių gotikinių Lietuvos bažnyčių išmūryta XV a. antrojoje pusėje. 1503 m. Lietuvos didysis kunigaikštis Aleksandras ją paskyrė Kauno parapinei bažnyčiai. Apie XVI a. vidurį pristatytas neaukštas bokštas.

Bažnyčia gotikinė, kvadratinio plano, vienabokštė, su siauresne ir žemesne kvadratine presbiterija.

1782 m. vizitacijų aktuose teigiama, kad bažnyčia ilgą laiką stovėjo apleista.

1921 m. bažnyčia perduota marijonams. Jie šventoriaus kampe pastatė mūrinį vienuolyną.

1948 m. vienuolynas ir bažnyčia uždaryti. Bažnyčia paversta medicinos įrangos sandėliu. Marijonų vienuolyne įsikūrė administracinės įstaigos, vėliau Požėlos rajono komunistų partijos ir vykdomasis komitetai.

1988 m. pradėjus statyti šių administracinių įstaigų priestatą ir rengiantis nugriauti bažnyčią, visuomenė pasipriešino. 1988 m. vasarą pradėti bažnyčios architektūriniai tyrimai, o 1989 m. – restauravimas. Nuo 1991 m. vyksta pamaldos.

Pirmoji Lietuvoje Žvakių šventovė buvo įrengta šv. Gertrūdos bažnyčios skliautuotame rūsyje, esančiame po presbiterine bažnyčios dalimi, kuris, su įėjimu iš lauko, 1785-1794 m. kun. Jurgio Ulazovičiaus iniciatyva buvo sumūrytas po bažnyčia. Žvakių šventovė pašventinta 2002 m. gegužės 5 d. Tada buvo įžiebtos pirmosios 28 žvakės aukotojų intencijomis.

Žvakių šventovė – tai dalis Maldos vienybės akcijos, kurią organizuoja vienuoliai marijonai bei jų talkininkai visame pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje prie šv. Gertrūdos bažnyčios stebuklingojo Kryžiaus. Kiekvienas žmogus gali prašyti maldos pagalbos sau bei kitiems, įnešdamas tam tikrą auką bei nurodydamas, kokiam tikslui ji skirta, arba ir nieko nepaaukodamas. Tuomet Žvakių šventovėje įžiebiama žvakelė, kuriai degant septynias paras, Maldos vienybės akcijos dalyviai meldžiasi prašyta intencija į stebuklingą Kryžių. Kiekvienas, kuris prašo maldos, pats gali tapti Maldos vienybės akcijos dalyviu ir melstis kito asmens prašyta intencija.

Taigi į Maldos vienybės akciją stengiamasi įtraukti kuo daugiau katalikų, apsilankančių Žvakių šventovėje, raginant juos melstis už kitus visuomenės narius ir visuotinę Bažnyčią. Tokiu būdu, susivieniję maldoje, tikintieji gali realizuoti krikščioniškos meilės principą, suvokti save ir artimą kaip Bažnyčios narį, Bažnyčią – kaip tikrą vienybę Kristuje. Bendraudami per maldą tikintieji pajunta, kad Bažnyčioje gali padėti kitiems ir patys sau. Taigi Žvakių šventovė šv. Gertrūdos bažnyčios kriptoje liudija tikinčiųjų tikėjimą ir meilę, vienybę ir maldą vieni už kitus.

Šaltiniai:

  1. http://www.gertrudosbaznycia.lt

Žemėlapis